Studium‎ > ‎

Doktorské studium

Termín výběrového řízení:

Oborovou radou doktorského studia bylo pro termín každoročního výběrového řízení
pro přijetí do doktorského studia stanoveno rozmezí dní mezi 15. a 30. červnem.

 

Podmínky pro přijetí a průběh konkurzního řízení:

Zájemce o doktorské studium musí mít ukončené magisterské vzdělání. (V případě, že studium bylo ukončeno absolvováním státní zkoušky krátce před konáním konkurzu je možné tuto skutečnost doložit pouze řádným potvrzením příslušné univerzity.)

Uchazeč o doktorské studium prochází výběrovým řízením, které se skládá z pohovorů z 1 světového jazyka dle výběru uchazeče (ANJ, FRJ, NJ, RJ) a z pohovoru před konkurzní komisí.

1. Cílem cizojazyčného pohovoru je zjistit, zda má posluchač předpoklady k tomu, aby během studia absolvoval dílčí doktorskou zkoušku z cizího jazyka. Vyžadují se základní komunikační dovednosti, schopnost porozumět předloženému odbornému textu a reagovat na otázky z něj vyplývající, prezentace zvoleného tématu disertační práce v cizím jazyce.

2. Po absolvování jazykového pohovoru následuje prezentace zvoleného tématu disertační práce před konkurzní komisí. Uchazeč o studium předkládá projekt (5 - 10 stránek), v němž nastíní problematiku zamýšleného výzkumu: východiska, prameny a literaturu, pracovní hypotézy, metody a předpokládané cíle výzkumu. Zamýšlené téma disertační práce posluchač představí komisi a reaguje na otázky, které jsou mu kladeny.

Na základě výsledku dosaženého u cizojazyčného pohovoru a na základě vystoupení před konkurzní komisí rozhodne komise o možném přijetí ke studiu a své rozhodnutí doporučí děkanovi FF UHK.

Konkurzní komise má právo korigovat doktorandem zvolené téma. Rozhoduje rovněž o příslušném školiteli a konzultantovi.

 

Způsob přihlášení:

K výběrovému řízení se uchazeč o doktorské studium přihlásí prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky přes studijní oddělení Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

K přihlášce přikládá:

profesní životopis ve strukturované podobě

soupis dosavadní publikační činnosti

ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (je možné předložit rovněž až u výběrového řízení, pokud se jedná o posluchače v posledním roce magisterského studia)

doklad o zaplacení manipulačního poplatku stanoveného Univerzitou Hradec Králové.

projekt vztahující se k tématu disertační práce v max. rozsahu 10 stran, zpracovaný dle výše uvedených pokynů

Přihlášku je třeba zaslat nejpozději do 30. května příslušného kalendářního roku.

 

Formy studia:

Délka doktorského studia (včetně složení státní doktorské zkoušky)  je stanovena rozhodnutím akreditační komise MŠMT na 3 roky, a to v prezenční i kombinované formě. Disertační práci je třeba podle Studijního a zkušebního řádu UHK obhájit do sedmi let ode dne zápisu ke studiu.

Prezenční forma:

Po dobu tří let je dotována stipendiem, jehož výše je stanovena platnými tarify MŠMT a Studijním a zkušebním řádem UHK.

Doktorand má vedle povinností stanovených individuálním studijním plánem ještě dílčí povinnosti ke školícímu pracovišti (přítomnost na pracovišti, účast na všech akcích pořádaných pracovištěm, od druhého roku studia výukové povinnosti apod.).

Kombinovaná forma:

Není dotována stipendiem. Vztah doktoranda ke školícímu pracovišti je volnější. Omezuje se na povinnosti stanovené individuálním studijním plánem a konzultace postupu při psaní disertační práce se školitelem. Ve výjimečných případech je doktorand zván rovněž na akce pořádané školícím pracovištěm. Účast při nich mu může být doporučena, popřípadě jednorázově uložena ředitelem školícího pracoviště.

 

Struktura studia:

Po celou dobu doktorského studia je doktorand ve svých postupech při výzkumu veden školitelem, kterým je zpravidla profesor nebo docent působící na školícím pracovišti. Problémy související  s výzkumem má možnost konzultovat rovněž s konzultantem, zpravidla jde o odborníka působícího mimo školící pracoviště.

O osobnosti školitele a konzultanta rozhoduje na návrh konkurzní komise, popř. oborové rady doktorského studia, děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Veškeré formální záležitosti doktorského studia a případné změny v nich řeší doktorand výhradně s tajemníkem oborové rady doktorského studia, případně s příslušnou referentkou studijního oddělení FF UHK.

Povinnosti v doktorském studijním programu (stanoveny jsou individuálním studijním plánem)

1) zkouška z cizího jazyka: doktorand si volí jeden světový jazyk (NJ, AJ, FJ, RJ), z něhož skládá ústní komisionální dílčí doktorskou zkoušku. Podmínky pro její absolvování stanoví příslušné jazykové pracoviště Univerzity Hradec Králové.

Součástí zkoušky je vždy ústní pohovor o tématu disertační práce a postupujícím výzkumu
a  diskuse nad překladem původního cizojazyčného textu v rozsahu cca 200 stran.

2) zkouška z historiografie, filozofie dějin, teorie historické vědy a dějin filozofie: během studia doktorand absolvuje přednáškové bloky z historiografie, filosofie dějin, teorie historické a dějin filozofie, z nichž skládá ústní komisionální dílčí doktorskou zkoušku.

3) praktická atestace z filozofie dějin: prokazuje doktorandovu schopnost historického myšlení. Je založena na interpretaci několika vybraných textů z filosofie dějin a teorie historické vědy, kterou posluchač předloží v písemné podobě a prezentuje na kolokviu před svými kolegy. Výběr textů souvisí s tématem disertační práce.

4) specializační přednášky a kolokvia: konají se 2 x za semestr, účast při nich je pro všechny doktorandy povinná, k jejich vedení jsou zváni naši přední historikové.

5) doktorské čtení: je realizováno doktorandem před zakončením doktorského studia v podobě samostatné přednášky jako prezentace dosavadního výzkumu a jeho výsledků před akademickými pracovníky FF, posluchači doktorského i pregraduálního studia.

6) publikační aktivity: během doktorského studia má doktorand povinnost publikovat odborné studie a účastnit se aktivně konferencí a kolokvií souvisejících s tématem jeho disertační práce, popř. vztahujících se k dobovému kontextu zkoumaného tématu.

7) státní doktorská zkouška z českých a československých dějin: k jejímu absolvování má doktorand možnost přistoupit až po splnění všech povinností stanovených individuálním studijním plánem (dílčí zkoušky, publikační činnost, doktorské čtení apod.). V závislosti na časovém zařazení tématu disertační práce je státní doktorská zkouška zaměřena na jedno z níže uvedených období.

- do r. 1526

- od r. 1526 do Slezských válek

- od Slezských válek do současnosti

Dle Vnitřních předpisů UHK se jedna ze zadaných otázek obvykle vztahuje k tématu disertační práce.

8) doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce. Její úspěšné vykonání opravňuje k používání titulu Ph.D. za jménem.

Formální úprava disertační práce se řídí Vnitřními předpisy UHK, rektorskými výnosy popř. nařízeními děkana FF.