Studium‎ > ‎

Magisterské studium

  • Učitelství pro střední školy a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis  

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 5 roků

Zaměření studia:

 

 

  • Učitelství pro střední školy - dějepis - navazující

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 2 roky

Zaměření studia:

     Učitelství historie pro střední školy se kromě přípravy na učitelství zaměřuje zejména na samostatnou odbornou práci (výběrové přednášky a semináře pro získání metodických předpokladů a technických dovedností). Diplomová práce musí prokázat autorovu schopnost samostatně pracovat s prameny, analyzovat je a hodnotit.
 
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis - navazující

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 2 roky

Zaměření studia:

 
Učitelství historie pro druhý stupeň základních škol se orientuje především na přípravu vlastní výuky dějepisu ve škole, což předpokládá větší důraz na přehledné kurzy z národních a obecných dějin a předměty doplňkové. Diplomové práce se zadávají především z oblasti regionálních a národních dějin a částečně jsou zaměřeny na oblast didaktiky dějepisu.
 
  • Historie - navazující

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Standardní doba studia: 2 roky

Zaměření studia:  Magisterský obor  Historie umožňuje specializaci ve třech ucelených směrech:

                                 - Český středověk a novověk

                                 - České a československé dějiny 19. a 20. století

                                 - Obecné dějiny s důrazem na dějiny střední Evropy.

Specializace A a B je pojata jako studium národních dějin ve středoevropském kontextu, specializace C je chápána jako studium obecných dějin orientované především k vývoji historických zemí a států středoevropské oblasti od středověku do 20. století a dále některých vybraných oblastí Evropy (západní, severní). Kromě akcentu na středoevropskou dimenzi studia je důraz dále kladen na poznání teorie historie, historiografie a na důkladné seznámení se s vybranými problémy studia daného období v závislosti na vybrané specializaci.

Předpokládaný počet přijatých: 30 studentů

Profil absolventa: Flexibilně vzdělaný odborník, nacházející uplatnění v historických profesích v archivech, muzeích a osvětové oblasti, dále pracovník pro oblast kultury, státní správy a samosprávy, případně v médiích, kde všude uplatní širší znalosti středoevropských dějin a kultury. Absolvent s vynikajícími výsledky může pokračovat na ústavu v doktorském studiu.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška, jejíž úspěšné složení je vedle získaného titulu Bc. podmínkou přijetí, má ústní formu a skládá se z prezentace tématu budoucí diplomové práce a z ověření znalostí uchazeče na úrovni bakalářského stupně studia historie. Důraz bude kladen zejména na znalost teorie historické vědy a historiografie. Zájemci z řad absolventů jiných bakalářských společenskovědných oborů budou muset jako součást přijímací zkoušky složit zkoušku z národních dějin v rozsahu vysokoškolské souborné zkoušky (dějiny českého středověku a novověku nebo dějiny novověku a dějiny 19. a 20. století).

Comments